Avize documente cu regim special agenti economici

Documente necesare obținerii Acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special conform Ordinului 836/07.10.2014 (actualizat),
în cazul societatilor comerciale

1. Cerere scrisă în care se precizează tipurile de formulare cu regim special solicitate, purtând ștampila rotundă, numele, prenumele persoanei care reprezintă în mod oficial persoana juridică solicitantă;
2. Copia legalizată a certificatului de înregistrare din registrul comerțului și a codului unic de înregistrare;
3. Atestatul de exploatare, în cazul operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatările forestiere;
4. Dovada achitării evetualelor contravenții silvice necontestate/rămase definitive și executorii;
5. Împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul;
6. Împuternicire notarială pentru persoana de cetățenie română din cadrul persoanei juridice care ridică și utilizează documente cu regim special, în cazul profesioniștilor ai căror administratori/proprietari/acționari sunt cetățeni străini;
7. Borderoul documentelor cu regim special utilizate (rapoartele SUMAL);
a) Lista avizelor de însoțire pentru alte documente pentru perioada dintre data obținerii ultimului acord și data solicitării acordului;
b) Situația documentelor cu regim special neutilizate (fără să existe avize sărite) și blocurile documentelor cu regim special neutilizate sau anulate;
c) Lista seriilor avizelor de însoțire;
8. Actul constitutiv actualizat;
9. Certificatul constatator valabil emis de Oficiul Registrul Comerțului care să certifice numele administratorului și existența punctului de lucru în care se face comercializarea și/sau sortarea, prelucrarea materialului lemnos (original sau copie legalizată);
10. Copie carte de identitate;
11. Confirmarea ultimei raportări;
12. Dosar de încopciat;
13. Exemplarul 2 și 3 al documentelor utilizate și exemplarele documentelor rămase neutilizate, precum și orice alte documente care să ateste legalitatea materialelor lemnoase comercializate;

Justificarea numărului de avize de însoțire solicitate, pentru masa lemnoasă contractată de un operator economic, se va face în baza unui contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, la solicitarea acestuia;

În cazul emiterii unui nou acord pentru un depozit temporar, profesionistul va depune, pe lângă documentele prevăzute mai sus, și următoarele:
1. Schița spațiului de depozitare temporară;
2. Contractul de închiriere/deținere a spațiului, cu menționarea amplasamentului, întinderii suprafeței și a coordonatelor geografice.

Operatorii economici care dețin “Acord de utilizare și distribuire a documentelor cu regim special”, se vor prezenta cu acordul în original.

14 noiembrie 2018

Model cerere acord

[…]