Avize documente cu regim special Ocoale Silvice

Documente necesare obținerii Acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special conform Ordinului 836/07.10.2014 (actualizat),
în cazul structurilor silvice

1. Cerere scrisă în care se precizează tipurile de formulare cu regim special solicitate, purtând ștampila rotundă, numele, prenumele persoanei care reprezintă în mod oficial persoana juridică solicitantă;
2. Copia legalizată a certificatului de înregistrare din registrul comerțului și a codului unic de înregistrare;
3. Copie de pe autorizația de funcționare;
4. Atestatul de exploatare, în cazul operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatările forestiere;
5. Dovada achitării evetualelor contravenții silvice necontestate/rămase definitive și executorii;
6. Împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul;
7. Împuternicire notarială pentru persoana de cetățenie română din cadrul persoanei juridice care ridică și utilizează documente cu regim special, în cazul profesioniștilor ai căror administratori/proprietari/acționari sunt cetățeni străini;
8. Borderoul documentelor cu regim special utilizate (rapoartele SUMAL);
a) Lista avizelor de însoțire pentru alte documente pentru perioada dintre data obținerii ultimului acord și data solicitării acordului;
b) Situația documentelor cu regim special neutilizate (fără să existe avize sărite) și blocurile documentelor cu regim special neutilizate sau anulate;
c) Lista seriilor avizelor de însoțire;
9. Actul constitutiv actualizat;
10. Certificatul constatator valabil emis de Oficiul Registrul Comerțului care să certifice numele administratorului și existența punctului de lucru în care se face comercializarea și/sau sortarea, prelucrarea materialului lemnos (original sau copie legalizată);
11. Copie carte de identitate;
12. Confirmarea ultimei raportări;
13. Dosar de încopciat;
14. Exemplarul 2 și 3 al documentelor utilizate și exemplarele documentelor rămase neutilizate, precum și orice alte documente care să ateste legalitatea materialelor lemnoase comercializate;

Justificarea numărului de avize de însoțire solicitate se va face după cum urmează:
1. În baza unui APV sau a unei liste de APV, pentru masa lemnoasă exploatată în regie proprie de către ocoalele silvice sau prin prestări de servicii silvice, pentru masa lemnoasă care va fi exploatată, în condițiile legii, din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire și utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier din care se exploatează masa lemnoasă respectivă;
2. În baza unui APV sau a unei liste de APV pentru materialele lemnoase care se achiziționează pe bază de borderou din proprietatea privată a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire și utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.
În cazul emiterii unui nou acord pentru un depozit temporar, profesionistul va depune, pe lângă documentele prevăzute mai sus, și următoarele:
1. Schița spațiului de depozitare temporară;
2. Contractul de închiriere/deținere a spațiului, cu menționarea amplasamentului, întinderii suprafeței și a coordonatelor geografice (dacă este cazul);
3. Extras din amenajamentul silvic pentru depozitele temporare, cu prezentarea amplasamentului, a mărimii suprafeței și a coordonatelor geografice.

Operatorii economici care dețin “Acord de utilizare și distribuire a documentelor cu regim special”, se vor prezenta cu acordul în original.

14 noiembrie 2018

Model cerere acord

[…]