DECIZIA nr. 1462 din 16.11.2020 privind reglementarea activităţii în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID-19

Autorizația de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat nr. 356 MS din 02.11.2020
4 noiembrie 2020
Autorizația nr. 357/23.11.2020
23 noiembrie 2020
Show all

DECIZIA nr. 1462 din 16.11.2020 privind reglementarea activităţii în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID-19

Având în vedere:
– ORDINUL nr. 3577 /831 /2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
– Stabilirea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARSCoV- 2 pe perioada stării de alertă şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă;

În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVI D-19;
– Legea nr. 136 din 18.03.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic;
– ACTUL din 14 octombrie 2020 – MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc, aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– art. 48 şi a articolelor nr. 108-110 din Legea nr. 5312003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 6 şi art. 7 din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 6812020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţilor de urgenţă şi a protecţiei civile;
– O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15.05.2020 în contextul situaţiei epidemiologice determinat de răspândirea coronavirusului SARS – CoV-2, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227 /2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1 /2011 precum şi al altor acte normative;
– O.U.G. nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum şi reglementarea unor măsuri de protecţie socială;

în temeiul:
art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere, cu modificările şi completările ulterioare Inspectorul Şef al Gărzii Forestiere Braşov Domnul Sandu-Ioan MIHAL TE
emite următoarea

DECIZIE:

Art. 1 Pentru perioada stării de alertă, la nivelul instituţiei toţi salariaţii Gărzii Forestiere Braşov precum şi ai gărzilor forestiere judeţene, vor respecta următoarele măsuri, în conformitate cu prevederile art. 13, lit. „a” şi art. 71, alin (2) din Legea nr. 55/2020 coroborat cu art.1 alin.(1) lit. h) şi art.2 din ORDINUL nr. 3577 /831 /2020:
1. portul obligatoriu a măştii (medicale/non-medicale), care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
2. izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
3. izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS COV-2 şi respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare;
4. purtarea mănuşilor de protecţie şi spălatul acestora (sau pe mâini) ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mănuşile (mâinile) neigienizate;
5. menţinerea igienei riguroase a mâinilor; spălarea cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie;
6. menţinerea distanţei sociale de minim 1,5 metri în toate zonele publice;
7. menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în serveţele de unică folosinţă). După utilizare, serveţelul de unică folosinţă va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor;
8. limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minim 1,5 m;

9. schimbarea echipamentului de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă (mască şi mănuşi) cu un echipament nou;
1 O. acceptarea verificării temperaturii corporale la intrarea în sediul, la începutul programului şi ori de câte ori revin la sediu;
11. înştiinţarea imediată a şefului ierarhic superior dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii, febră, stare generală alterată);
12. contactarea imediată a medicului de medicină a muncii reponsabil al unităţii/medicul de familie sau în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112;
13. întreruperea oricărui contact între angajator I angajat! alte persoane aflate în incinta instituţiei şi persoana simptomatică;
14. dezinfectarea spaţiului de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii;
15. evitarea staţionării în spaţii comune;
16. aerisirea frecventă (minim o dată pe zi) a spaţiului închis în care îşi desfăşoară activitatea;
17. în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea şefului ierarhic superior şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea acestuia, astfel încât să nu se expună la pericol de accidente, îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
18. evitarea, pe cât posibil a comunicării, prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât şi în exteriorul instituţiei, pentru a limita contactul direct între persoane;
19. persoanele cu funcţie de conducere din fiecare unitate/ subunitate (şefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observaţional al angajaţilor din subordinea directă;
20. toţi angajaţii Gărzii Forestiere Braşov vor ridica corespondenţa şi vor depune lucrările efectuate în vederea verificării, aprobării şi transmiterii doar în zilele de Luni, Miercuri şi Vineri în intervalul programului de lucru.

Art. 2 Triajul la intrarea în incinta sediilor de lucru se va face în următoarele condiţii:
– (21) Pentru perioada stării de alertă , la intrarea în sediul instituţiilor (sediul central şi sediile gărzilor judeţene) se vor amplasa pupitre unde vor exista substanţe de dezinfecţie, condica de serviciu precum şi termometre digitale fără contact. Persoanele ca fiind responsabile pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/subunitate precum şi zilele când sunt de serviciu vor fi stabilite de către inspectorul şef pentru Garda Forestieră Braşov şi de către şefii de serviciu ai gărzilor forestiere judeţene. În cazul în care temperatura măsurată depăşeşte valoarea de 37,3 grade Celsius responsabilul desemnat va interzice intrarea în instituţie şi va anunţa
conducerea acesteia.

– (22) Pentru personalul angajat:
– la intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor.
– triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în :
măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3°C) , la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
– observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
– în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C , se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
– dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie.
Dacă persoana:
(i) se încadrează în definiţia de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;
(ii) nu se încadrează în definiţia de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecţiune.

(23) Având în vedere faptul că, atât la nivel de judeţ cât şi în municipiul Braşov , evoluţia epidemiologică înregistrează o creştere alarmantă privind incidenţa cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, a faptului că la unele instituţii publice sau private cu care instituţia noastră interacţionează s-au înregistrat în rândul lucrătorilor
îmbolnăviri cu CORONAVIRUS, începând cu data de 16.11.2020, la sediul central al Gărzii Forestiere Braşov din Braşov, str. Ioan Slavici, nr.15A, se interzice accesul în interiorul instituţiei, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, a altor persoane decât cele angajate. Continuitatea activităţii cu publicul se va desfăşura, după caz, telefonic, prin corespondenţă electronică, poştă, curierat, etc.

La nivelul gărzilor forestiere judeţene, şefii acestora vor putea dispune măsuri similare în funcţie de incidenţa cazurilor pozitive COVID-19 la nivel de judeţ, funcţie de recomandările comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.
Art. 3 Achiziţionarea măştilor medicale I non medicale, a substanţelor biacide precum şi a mănuşilor de unică folosinţă revine angajatorului (art. 5, alin (1) , lit. „a” din Legea nr. 55/2020) şi vor fi distribuite prin persoana responsabilă din cadrul SFCJA al Gărzii Forestiere Brasov.
Art.4 În temeiul art. 17, art. 21, art. 22 şi art. 23, alin (2) din Legea nr. 55/2020, inspectorul şef poate dispune desfăşurarea activităţii profesionale de la domiciliu sau altălocaţie, cu respectarea atribuţiunilor din fişa postului.
Art.S Pentru personalul din cadrul instituţiei care execută lucrări de teren în baza ordinelor de deplasare şi care folosesc autoturismele instituţiei, vor purta obligatoriu mască, atât pe timpul conducerii cât şi în timpul desfăşurării activităţii dacă aceasta se desfăşoară în prezenţa altor persoane.

Art.6 Prezenta Decizie se poate contesta în condiţiile şi termenele Legii nr.554/2004 – Legea Contenciosului administrativ – cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv la Tribunalul de la domiciliul reclamantului – Secţia Civilă de Contencios, Administrativ şi Fiscal.
Art. 7 Prezenta Decizie va fi comunicată prin grija Compartimentului Registratură/ Arhivă, Patrimoniu şi Administrativ în format electronic pe adresa de e-mail a fiecărui salariat cu confirmare electronică de primire, precum şi postarea acesteia pe site-ul instituţiei.

DECIZIA nr. 1462 din 16.11.2020