Cu scopul de a răspunde, cu celeritate, solicitărilor unităților administativ-teritoriale de emitere a avizelor pentru planurile de urbanism ( Plan de Urbanism General, Plan de Urbanism Zonal, etc) și a avizelor pentru construcții în afara fondului forestier amplasate la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii, vă informăm că începând cu data de 01.09.2017, toate solicitările și documentațiile cu privire la emiterea avizelor menționate anterior, se vor depune la sediul gărzii forestiere județene, de pe raza județului de care aparțin.

   Pentru ca informația să ajungă la toți beneficiarii, în cel mai scurt termen, vă rugăm să ne sprijiniți prin distribuirea prezentei adrese către toate unitățile administrativ-teritoriale din raza județului dumneavoastră.

       Totodată, pentru a evita returnarea lucrărilor și implicit întârzierea emiterii autorizației solicitate, dorim să aducem la cunoștința tuturor unităților administrativ-teritoriale prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, (Codului Silvic) și anume:

     –  art. 7 alin (4)” este interzisă includerea pădurilor în intravilan”.

     Conform art. 2 din din Legea nr. 46/2008 republicată, sunt considerate păduri, în sensul prezentului cod şi sunt incluse în fondul forestier naţional terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori, arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie.

    Termenul pădure include:

    a) terenurile cu folosinţă pădure cuprinse în amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii;

    b) perdelele forestiere de protecţie;

    c) terenurile pe care sunt instalate jnepenişurile;

    d) terenurile acoperite cu păşuni împădurite cu consistenţa mai mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră;

    e) plantaţiile cu specii forestiere din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare realizate pe terenurile proprietate publică a statului, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).

    – art. 37, alin (11) ” Autorizarea construcţiilor la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în afara fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ( Gărzii Forestiere ), în baza unei documentaţii depuse cu localizarea în coordonate stereografice 1970”.

     Emiterea avizului pentru autorizarea construcțiilor la distanțe mai mici de 50 m de limita fondului forestier se face în baza unei documentații întocmită conform prevederilor art. 51 din Ordinul nr. 694/ 8 aprilie 2016.

      În final, pentru fluidizarea corespondenței pe viitor, vă rugăm să ne transmiteți, pe adresa de email a G.F.Brașov: gardaforestiera.brasov@gmail.com, adresele electronice actualizate a tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului dumneavoastră.