În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea scoaterilor definitive din fondul forestier naţional, postăm următorul anunţ: Document atașat
Prin adresa cu nr. 13/27.07.2020, înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr.10412/22.09.2020, S.C. Egres-lmpex S.R.L. solicită Gărzii Forestiere Braşov emiterea aprobării pentru scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate privată a Asociaţiei Composesorale Ciceu, a terenului în suprafaţă de 0,9900 ha, amplasat în U.P. I Composesorat
Ciceu din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc – u.a. 72N%, pentru realizarea obiectivului „Exploatarea şi  prelucrearea andezitului din cariera de andezit Ciceu”. Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov : gardaforestiera.brasov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov , telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183