Regulament de acordare vouchere de vacanta

Decizia nr. 417/26.06.2018

privind aprobarea regulamentului de acordare a voucherelor de vacantă

Inspectorul Șef al Gărzii Forestiere Brașov, domnul Nan Florin Nicolae, promovat temporar în funcția publică de conducere conform Ordinului Ministrului Apelor și Pădurilor nr. 27 din 17.01.2018.

Având în vedere :

 • Referatul Compartimentului resurse-umane, comunicare și relații cu mass-media nr. 6091/25.06.2018 prin care se solicita achiziționarea voucherelor de vacantă, aprobat de Inspectotul șef;

În conformitate cu prevederile .

 • 1 alin. (2), (2A4) și (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantă, , cu modificările și completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 2 ă 5/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacantă, cu modificările și completările ulterioare,
 • 9 alin. (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul:

 • 7 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 plivind or gunizułeu și funcliotłurca Gărzilor Forestiere

Emite următoarea:

DECIZIE :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacantă pentru funcționarii din cadrul Gărzii Forestiere Brașov , prevăzut în anexă la prezenta decizie.

Art. 2 Voucherele de vacantă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite.

Art. 3. Decizia va fi comunicată prin grija Compartimentului resurse umane, comunicare și relații cu mass-media din cadrul Gărzii Forestiere Brasov

 

Anexă la Decizia nr.417/26.06.2018

REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA

Având în vedere prevederile:

 • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantă cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță;

Art. 1

În scopul recuperării capacității de muncă, a întreținerii capacității de muncă și a motivării personalului din cadrul Gărzii Forestiere Brașov, instituția publică acordă acestora vouchere de vacantă, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, în condițiile art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 8/2009 cu modificările și completările ulterioare.

1.1 Voucherele de vacantă se acordă până la data de 30 noiembrie 2018, au o valoare nominală de 50 lei și o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport de hârtie ,conform prevederilor legale. Voucherele de vacanță se acordă pe suport de hârtie, în carnete care vor cuprinde maxim 29 de file, respectiv valoarea de maxim 1450 lei.

 • In condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanța de urgentă nr. 8 / 2009 cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacantă pe suport hârtie, precum și costul emiterii voucherului de vacantă pe suport hârtie, se suportă de către instituția publică de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli” de la titlul «Bunuri și servicii».
 • Se aplica impozit pe venit 10 % din valoarea voucherelor de vacanta acordate cf. prevederilor art. 76-78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2

2.1.Voucherele de vacantă se acordă personalului din cadrul Gărzii Forestiere Brașov, functionari publici, care, în perioada de referință prevăzută de art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal și concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, considerate perioade de activitate prestată conform

art. 145 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Voucherele de vacanta nu se acorda functionarilor publici din cadrul institutiei care beneficiaza in toata perioada 1 iulie 2017- 30 noiembrie 2018 de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.

 1. 1n cazurile in care personalul din cadrul Gărzii Forestiere Brașov a fost prezent partial la locul de munca in perioada 1 iulie 2017- 30 noiembrie 2018 din diferite motive ( angajare in cursul perioadei, reintoarcere din concedii, etc), voucherele de vacanta se vor acorda dupa urmatorul calcul : 29 ( numarul maxim de vouchere) se inmulteste cu raportul dintre numarul de zile de activitate prestatata in perioada 1 iulie 2017 -30 noiembrie 2018 1356 ( numarul de zile lucratoare din perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018).
  • Beneficiarii care au primit vouchere de vacantă nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.
  • În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacantă vor fi acordate de către Garda Forestieră Brasov unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  • În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență nr.8/2009, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacantă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanță, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată.

2 7 Beneficiarii  afiliată serviciilor

Art. 3

3.1 Achiziționarea voucherelor de vacanță, se va incheia prin achizitie publica utilizand serviciile platformei S.I.C.A.P.

3.2 Contractul încheiat între Garda Forestieră Brașov și unitatea emitenta, va cuprinde,conform Art. 4 din H.G. nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare următoarele clauze:

 1. necesarul estimat anual de vouchere de vacanță;
 2. costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanță pe suport hârtie, precum și costul emiterii voucherului de vacantă pe suport hârtie, după caz;
 3. informații cu privire la unitățile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanță;
 4. condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;
 5. obligația Gărzii Forestiere Brașov de a colecta de la salariați și de a transfera către unitatea emitenta toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță, În condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 1. obligația unităților emitente de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la Garda Forestieră Brasov și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;
 2. obligația Gărzii Forestiere Brașov de a instrui salariații să nu vândă și să folosească voucherele de vacantă doar cu scopul de a achiziționa serviciile prevăzute la art. 23 din H.G. nr. 215/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, de la unitățile afiliate;
 3. alte clauze considerate necesare de către părți.

Art. 4

4.1 Fiecare voucher de vacanță pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:

 1. emitentul și datele sale de identificare;
 2. valoarea nominală a voucherului de vacanță;
 3. angajatorul și datele sale de identificare;
 4. numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacantă;
 5. spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;
 6. interdicția unității afiliate de a plăti diferența În bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanță;
 7. perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță.
 8. interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1) din OUG nr. 8/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României

Art. 5

5.1 Salariații care primesc vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze tichetele de vacantă în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement conform art. 23 din HG nr. 21 5/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacantă.

5.2 Se interzice salariaților, beneficiari ai voucherelor de vacantă următoarele:

a.utilizarea tichetelor de vacantă pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus;

b.primirea unui rest de bani la tichetul de vacantă, în cazul În care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacantă;

c.comercializarea voucherelor de vacantă în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau servicii.

Art.6

6.1 Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacantă pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitătile afiliate

6.2 La sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de Garda Forestieră Brasov sau la data încetării raporturilor de serviciu, beneficiarul are obligația să restituie institutiei voucherele de vacanță pe suport hârtie acordate pentru anul în curs și neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.

Art. 7

7.1 Garda Forestieră Brasov , prin intermediul compartimentelor contabilitate si resurse umane are obligatia să organizeze o evidență proprie pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 și 5, conform articolului nr. 10 din HG. Nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.8

8.1 Prezentul Regulament aprobat prin Decizia nr. 417/26.06.201 8 , se aduce la cunoștința salariaților Gărzii Forestiere Brasov, prin intermediul postei  electronice,    de catre Compartimentul resurse umane, comunicare și relații cu mass-media, precum si prin postarea prezentului Regulament pe site-ul institutiei.