Legislație

 

LISTA CELOR MAI IMPORTANTE ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA REGIMUL SILVIC

 

 1. Constituția României
 2. Legea 188/1999 privind  statutul  funcționarilor  publici (republicată)
 3. Legea 7/2004-  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (republicată)
 4. G. nr. 743 / 2015 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere
 5. Legea nr. 46/2008(republicată) – Codul Silvic
 6. Legea 171/2010 – Privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice (actualizată)
 7. Legea 107/2011 – Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
 8. Legea 56/2010 – Lege privind accesibilizarea fondului forestier national(republicată)
 9. Legea 374/2006 – Suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin(1)pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 10. U.G. 85/2006 – Privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora
 11. Legea 84/2007 – Pentru aprobarea O.U.G. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora
 12. Legea 270/2017-legea prevenției
 13. G. 33/2018-privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenției nr. 270/2017 și a modelului planului de remediere.
 14. G.470/2014 – Hotarare pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduce pe piata lemn si produse din lemn (actualizată)
 15. G. 1076/2009 – Regulament de paza a fondului forestier
 16. G. 861/2009 – Anexa 2 – Procedura de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond
 17. G. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, actualizată
 18. Ordinul 1540/2011 – Aprobarea Instructiunilor privind termenele de exploatare, perioadele si modalitatile de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos
 19. ORDIN nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I
 20. ORDIN nr. 767 din 23 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional şi a Procedurii privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional
 21. Ordinul 819/2015 – Metodologie de exercitare a atributiilor de control prevazute la art 2. Din H.G. 688/2011 privind desemnarea autoritatii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010
 22. Ordinul 1346/2011 – Regulamentul privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor special de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
 23. Ordin 904/2010 – aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice
 24. Ordinul 769/2006 – pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor
 25. Ordinul 454/2003 – privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a indrumarilor privind aplicarea normelor tehnice pentru protectia padurilor
 26. Ordinul 836/2014 – pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special
 27. Ordinul 837/2014 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate
 28. Ordinul 856/2014 – privind prelucrarea apelurilor de urgent primite de la Sistemul national unic pentru apeluri de urgent la numarul 112, referitoare la transportul materialelor lemnoase
 29. Ordinul 1652/2000 – privind normele tehnice privind compoziți., schme și  tehnologii de regenerare a pădurilor  și  de regenerare  a  pădurilor și de  impădurire  a terenurilor degradate (NT1)
 30. Ordinul 1649/2000 – privind normele tehnice perntru conducerea arboretelor(NT2)
 31. Ordinul 1650/2000- privind normele tehnice de alegere și aplicare a tratamentelor (NT3)
 32. Ordinul 1651/2000- privind normele  tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat  comercializării (NT4)
 33. Ordinul 1672/2000- privind normele tehnice  pentru  amenajarea pădurilor (NT5) cu modificările actuale
 34. Ordinul 1653/2000- privind normele tehnice privind efectuarea controlului  anual  al  regenerarilor (NT7)
 35. Ordinul 694/2016 pentru aprobarea  metodologiei  privind  scoaterea  definitivă ,  ocuparea  temporară  și  schimbul de  terenuri și  de  calcul al  obligațiilor  bănești.
 36. Ordinul 676/2004 pentru aprobarea metodologiei de  autorizare a  producătorului de  material  forestier de
 37. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 38. Ordinul 766/2007 pentru aprobarea  normelor metodologice privind  modul  de  prevenire,  constatare, evaluare  și  aprobare  a  pierderilor  provocate de fenomene meteorologice periculoase și  de  alti  factori vătămători fondului  forestier  național, vegetației  forestiere din  afara  fondului  forestier național și  a  obiectivelor instalate în
 39. Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate.
 40. Hotărârea 1257/2011 pentru aprobarea regulamentului privind  stabilirea grupelor de  terenuri care  intră  în  perimetrele de  ameliorare,  funcționarea și  atribuțiile comisiilor  de specialiști, constituite  pentru delimitarea  perimetrelor  de
 41. HOTĂRÂRE nr. 447 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă
 42. LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 43. LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 44. LEGEA nr. 197 din 20 iulie 2018

   La studierea actelor normative din lista, se vor avea in vedere toate republicările, modificările si completările ulterioare.